Monday, October 7, 2013

What A Colourful Bench!


What a colourful bench!
[wuát á cólorful bénch!] (Pron.aproximada)
  | ˈwɒt ə ˈkələrfəl bentʃ|(Fonética)
¡Qué banco tan colorido!

0 comments:

Related posts