Sunday, February 2, 2014

Does Your Mother Drink Green Tea?

Does your mother drink green tea?
[dás iór máder drínk grín tí](Pron. aproximada)
         | dəz jə ˈmʌðə drɪŋk ˈɡriːn tiː | (Fonética)
¿Bebe tu madre té verde?


 Download audio

Level: B1
Suggested activities0 comments:

Related posts