Sunday, March 30, 2014

I Going To Have A Fried Egg

I'm going to have a fried egg.
[áim góing tú háv á fráid ég](Pron. aproximada)     
| aɪm ˈɡəʊɪŋ tə həv ə fraɪd eɡ |  (Fonética)
Me voy a tomar un huevo frito.

0 comments:

Related posts