Sunday, April 20, 2014

If You Eat The Soup, I'll Drink The Wine


If you eat the soup, I'll drink the wine.
[ífiú íit dé súp áil drínk dé wuáin](Pron. aproximada)     
 | ɪf ju iːt ðə suːp aɪl drɪŋk ðə waɪn | (Fonética)
Si tú te tomas la sopa, yo me bebo el vino.

0 comments:

Related posts