Sunday, May 4, 2014

There Are Two Vultures Standing On The Top Of The Rock

There are two vultures standing on the top of the rock.
[dér ár tú válshers sstánding ón dé tóp óf dé rók](Pron. aproximada)     
  | ðər ə tuː ˈvʌltʃəz ˈstændɪŋ ɒn ðə tɒp əv ðə rɒk | (Fonética)
Hay dos buitres arriba de la roca.


Level: B1

Place: Cañon del Río Lobo (Soria, Spain)Download audio

0 comments:

Related posts